Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień serwis informacyjny
Informacje ogólne
 • Powitanie
 • Informacje o podmiocie
 • Cel działania
 • Zakres usług
 • Władze i struktura organizacyjna
 • Organ założycielski
 • Dyrekcja
 • Rada społeczna
 • Struktura organizacyjna
 • Regulamin porządkowy
 • Dokumenty regulujące działalność zakładu
 • Podstawy prawne
 • Majątek
 • Statut
 • Sprawozdania
 • Ogłoszenia
 • Nieudostępnione w BIP
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • WłADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA   \  REGULAMIN PORZąDKOWY

    Regulamin porządkowy

  Regulamin Porządkowy

  SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

  CENTRUM PSYCHOTERAPII I LECZENIA UZALEŻNIEŃ W SOSNOWCU

   

   

  Rozdziały:

   I.    Postanowienia ogólne. 

   II.   Proces udzielania świadczeń.

  III.   Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Zakładu.

  IV.   Organy opiniodawczo- doradcze i pomocnicze działające w Zakładzie.

   V.   Warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej

  VI.   Prawa i obowiązki pacjenta Zakładu.

  VII.  Obowiązki Zakładu w przypadku zgonu pacjenta

  VIII. Postanowienia końcowe.

  IX. Załączniki:

  Załącznik nr 1 – Ramowe zakresy czynności.

  Załącznik nr 2 – Schemat organizacyjny Zakładu.

  Załącznik nr 3 – Wykaz procedur, instrukcji i standardów obowiązujących w Zakładzie

   

  I. Postanowienia ogólne.

  1.1.Na podstawie art. 18 a ust. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia

  30 sierpnia 1991r.[1] tworzy się:

  REGULAMIN PORZĄDKOWY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

  CENTRUM PSYCHOTERAPII I LECZENIA UZALEŻNIEŃ W SOSNOWCU

   –  zwany dalej Regulaminem. 

  1.1.1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu zwany jest w niniejszym Regulaminie  Zakładem.

  1.2. Regulamin porządkowy określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a w szczególności przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w komórkach organizacyjnych Zakładu, organizację i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Zakładu, warunki współdziałania pomiędzy tymi komórkami oraz współdziałania tych komórek z innymi zakładami opieki zdrowotnej, a także prawa i obowiązki pacjenta oraz obowiązki Zakładu w razie śmierci pacjenta.

  1.3. Zakład udostępnia informacje publiczne zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej[2], poprzez:

  a) Zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

  b) W drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych.

  c) Na wniosek ustny lub pisemny.

   

   

   

  II. Proces udzielania świadczeń.

   

  2.1. Świadczenia Zakładu

  2.1.1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu udziela świadczeń zdrowotnych w postaci:

  a)      leczenia ambulatoryjnego,

  b)      leczenia dziennego

  c)      programów zdrowotnych, profilaktyki i zdrowia publicznego

  Powyższe świadczenia dotyczą opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, co jest określone odpowiednimi ustawami[3] wraz z aktami wykonawczymi, statutem Zakładu i aktualnym wpisem do odpowiednich rejestrów Wojewody Śląskiego 

  2.1.2. Poszczególne komórki organizacyjne Zakładu udzielają świadczeń w godzinach pracy określonych odpowiednim zarządzeniem dyrektora Zakładu.

  2.1.3. Informacje o rodzajach i miejscach udzielanych świadczeń, godzinach przyjęć oraz numerach telefonów umieszczane są na terenie Zakładu w widocznych miejscach oraz na stronach internetowych Zakładu.

  2.1.4. Zgodnie z art. 2 ust.1 rozp. MZ z dnia 31 grudnia 1999 w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu[4] komórki organizacyjne Zakładu realizują programy psychoterapii uzależnień i współuzależnienia.

  2.1.5.1.Program tworzy dyrektor Zakładu przy pomocy zastępcy do spraw lecznictwa z uwzględnieniem wniosków odpowiednich organów opiniodawczo-doradczych. Ma on formę pisemną.

  2.1.6. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych pacjentom nieodpłatnie na warunkach i w zakresie objętym umowami z publicznymi płatnikami, bądź na podstawie umów z innymi podmiotami, dysponującymi środkami na opiekę zdrowotną.

  2.1.7. W pozostałych przypadkach Zakład udziela świadczeń odpłatnie, zgodnie z cennikiem określonym zarządzeniem dyrektora Zakładu, za wyjątkiem tych świadczeń, które są udzielane tylko nieodpłatnie, na mocy odpowiednich przepisów prawa[5].

  2.1.7.1.Sposób dokumentowania przyjęcia opłaty, doraźnego przechowywania środków z opłat, fakturowania oraz przekazywania do działu finansowego reguluje zarządzenie dyrektora Zakładu.

   

  2.2. Pracownicy Zakładu

  2.2.1.Indywidualne zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dyrektora, zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, kierownika oraz psychologów, specjalistów terapii uzależnień, instruktorów terapii uzależnień, lekarzy i innych osób, sprawujących opiekę nad pacjentami znajdują się w aktach osobowych pracowników lub stanowią załączniki do zawartych umów cywilnoprawnych. Ramowe zakresy czynności stanowi załącznik nr 1.

  2.2.2. Wykaz stanowisk w Zakładzie oraz kwalifikacje niezbędne do wykonywania zadań na danym stanowisku wynikają z rozp. MZ z dnia 31 grudnia 1999r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu[6] oraz z rozp. MZiOS z dnia 29 marca 1999r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej[7] oraz z rozp. MZ z dnia 17 maja 2000r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju[8] .

  2.2.3. Zasady wynagradzania pracowników, o których mowa w pkt. 2.2.1. reguluje regulamin wynagradzania.

  2.2.4. Podstawowe kwestie związane z organizacją pracy reguluje regulamin pracy.

  2.2.5. Pozostałe kwestie związane z organizacją pracy i wynagradzania reguluje ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – kodeks pracy[9] oraz ustawa z dnia z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej[10].

  2.2.6. W Zakładzie mogą wykonywać świadczenia wolontariusze, na zasadach określonych w dziale III ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie[11].

  2.2.7. Zakład prowadzi staże i praktyki studenckie. Zasady współuczestniczenia praktykantów i stażystów w udzielaniu świadczeń zdrowotnych reguluje odpowiednie zarządzenie dyrektora Zakładu.

  2.2.8. Dyrektor w procesie zarządzania Zakładem wydaje zarządzenia i polecenia oraz wprowadza procedury, instrukcje oraz udziela informacje.

   

  2.3. Zasady przyjęć do Zakładu

  2.3.1. Pacjenci przyjmowani są do opieki ambulatoryjnej i do leczenia w trybie dziennym w dniach i godzinach udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach zawartych umów z płatnikiem.

  2.3.2. Pacjenci przyjmowani są do Zakładu bez skierowania, co wynika z zapisów określonych w art. 57. ust.7 oraz art. 57 ust.11 z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych[12], za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt. 3.4.1.4.2.

  2.3.3. Podjęcie leczenia w zakładzie jest dobrowolne, za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w pkt 2.3.4.

  2.3.4. Do Zakładu mogą być przyjęte osoby bez jej zgody na leczenie – na podstawie art. 24 ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi[13] oraz art. 71 i 72 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii[14] oraz art.72 §1 ust.6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r – kodeks karny[15].

  2.3.5. W stosunku do osób zgłaszających się do Zakładu, u których stwierdzono stan nagłego zagrożenia zdrowotnego, postępuje się zgodnie z przepisami zawartymi w art. 45 ustawy z dnia 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym[16] tzn. podejmuje się czynności ratownicze, a w uzasadnionych przypadkach wzywa się zespół ratownictwa medycznego.

  2.3.6. W stosunku do przyjęć pacjentów do leczenia ambulatoryjnego i w trybie całodziennym może być utworzona lista oczekujących[17].

  2.3.6.1 Lista oczekujących na świadczenia zdrowotne prowadzona jest w formie księgi oczekujących w rejestracjach poradni ambulatoryjnych i oddziału dziennego

  2.3.7. Rejestracja pacjentów ambulatoryjnych odbywa się w oparciu o zgłoszenie osobiste, przez upoważnioną osobę lub telefonicznie. Zarejestrowany pacjent informowany jest o przybliżonej dacie i godzinie przyjęcia.

  2.3.7.1. Osoby, które zostały zarejestrowane przez upoważnioną osobę, winny potwierdzić w rejestracji gotowość do udzielenia sobie świadczenia w ustalonym przez upoważnioną osobę terminie, w sposób określony odpowiednim zarządzeniem wydanym przez dyrektora Zakładu. Brak takiego potwierdzenia skutkować będzie wykreśleniem osoby z terminarza wizyt w Zakładzie.

  2.3.7.2. Informacje opisane w pkt. 2.3.7.1. powinny być przekazane przez osobę przyjmującą informację w rejestracji osobie upoważnionej, która ustala termin.

   

  2.4. Dokumentacja medyczna

  2.4.1. W Zakładzie prowadzona jest dokumentacja medyczna, zgodnie z rozp. MZ z dnia 21 grudnia 2006 r w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania[18].

  2.4.2. W zakresie gromadzenia w dokumentacji informacji o osobach korzystających z usług Zakładu ma zastosowanie również art.51 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego[19], informujący o danych, których nie należy utrwalać w dokumentacji medycznej.

  2.4.3. Gromadzenie danych, przetwarzanie danych osobowych w Zakładzie regulują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych[20]

  2.4.4. Wszystkie dane zawarte w dokumentacji oraz informacje, które powziął pracownik w czasie wykonywania swoich obowiązków zawodowych są chronione tajemnicą w sposób opisany w regulacjach wymienionych w pkt 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3., 2.4.4. oraz w innych ustawach[21].

  2.4.4.1. Stosowane są odstępstwa od tych reguł, wymienione w art. 50 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego[22], gdzie wymienione są osoby, w stosunku do których pracownicy Zakładu są zwolnieni z zachowania tajemnicy, art.12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie[23] i art.240§1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r – kodeks karny[24], gdzie wymienione są sytuacje, w których pracownicy Zakładu są zwolnieni z tajemnicy, art. 21 ust. 1 i  art.14 ust. 4 ustawy z 6 kwietnia 1990 o Policji[25] gdzie opisane są zasady udzielania informacji o osobie, będącej pacjentem Zakładu na żądanie policji oraz art.180 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 – kodeks postępowania karnego[26], gdzie opisane są szczególne warunki zwolnienia z tajemnicy zawodowej przez sąd lub prokuraturę.

  2.4.5. Świadczenia zdrowotne udzielane w Zakładzie podlegają rejestrowaniu i monitorowaniu w systemie ewidencyjno-informatycznym, tzw. rejestrze usług medycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej[27] i z rozp. MZ z dnia 20 czerwca 2008 r w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych[28];

  2.4.6. Systemy teleinformatyczne używane do realizacji zadań publicznych, spełniają wymogi ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wraz z aktami wykonawczymi[29]

  2.4.7. Postępowanie z dokumentacją archiwalną regulują zapisy rozp. Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych[30]

  2.4.8. Pacjent ma prawo wglądu we własną dokumentację medyczną w sposób opisany w pkt. 6.1. niniejszego Regulaminu.

   

  2.5. Organizacja leczenia

  2.5.1. Każdemu pacjentowi Zakładu przydziela się terapeutę prowadzącego. Sposób przydziału terapeuty prowadzącego, zmiana terapeuty prowadzącego, zastępstwa za terapeutę prowadzącego, zadania terapeuty prowadzącego – ustala odpowiednie zarządzenie dyrektora Zakładu.

  2.5.2. W celu skierowania pacjenta na odpowiedni etap leczenia, do grupy terapeutycznej lub na konsultację odbywającą się ramach Zakładu, wydawane są odpowiednie skierowania wewnątrzzakładowe, na drukach zatwierdzonych przez dyrektora Zakładu.

  2.5.3. Oddziaływania o charakterze psychoterapii oparte są o sporządzony na piśmie dokument pod nazwą: „kontrakt na leczenie”, zawarty pomiędzy pacjentem a przedstawicielem zespołu terapeutycznego. Zawiera podstawowe informacje o prawach i obowiązkach pacjenta oraz o świadczeniach, które będą udzielane przez Zakład w czasie trwania kontraktu oraz o możliwych przyczynach wypowiedzenia kontraktu przez Zakład. Każdy moduł programu może zawierać odmienny kontrakt. 2.5.3.1. W kontrakcie może znajdować się odniesienie do dokumentów, informujących o zasadach korzystania ze świadczeń udzielanych w Zakładzie, takich jak: regulamin oddziału dziennego, zasady udziału w terapii ambulatoryjnej. Treść tych dokumentów ustala dyrektor Zakładu w porozumieniu z zastępcą dyrektora ds. lecznictwa.

  2.5.3.2. O terminie podpisania kontraktu decyduje terapeuta prowadzący. Do czasu, kiedy kontrakt nie jest podpisany, wobec pacjenta nie stosuje się psychoterapii, lecz jedynie poradnictwo psychologiczne, postępowanie diagnostyczne, psychoedukację w formie indywidualnej lub grupowej.

  2.5.3.3. Wzór kontraktu na leczenie ustala dyrektor Zakładu w porozumieniu z zastępcą ds. lecznictwa oraz odpowiednimi organami opiniodawczo-doradczymi.


  III. Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Zakładu

  3.1. Strukturę organizacyjną Zakładu stanowi zespół komórek działalności podstawowej, administracja i obsługa. Schemat organizacyjny określa załącznik nr 2

  3.2. W skład Zakładu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  • Poradnia Psychoterapii i Leczenia Uzależnienia od Alkoholu w Sosnowcu, zwany dalej PPiLUA;
  • Oddział Dzienny Leczenia Uzależnień, zwany dalej ODLU;
  • Poradnia Psychoprofilaktyki, zwana dalej PP

   

  3.3. Organizacja i zadania komórki organizacyjnej: Poradnia Psychoterapii i Leczenia Uzależnienia od Alkoholu w Sosnowcu

  3.3.1.Zarządzanie działalnością PPiLUA.

  3.3.1.1. Działalnością PPILUA kieruje dyrektor Zakładu przy pomocy zastępcy ds. lecznictwa.

  3.3.1.2. Dyrektor zakładu może powołać kierownika PPiLUA, jeśli uzna to za niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań placówki. Stanowisko to podlega dyrektorowi Zakładu.

  3.3.2. Zadania PPILUA

  3.3.2.1. Nadrzędnym celem PPiLUA jest świadczenie usług ambulatoryjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin;

  3.3.2.2 Leczenie ambulatoryjne, o którym mowa w pkt. 3.3.2.1., uporządkowane jest  strukturą programu terapeutycznego (zgodnie z § 2 pkt 1 rozp. MZ  z dnia 31 grudnia 1999r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu[31]).

  3.3.2.2.1. Program zawiera moduły, które składają się z etapów. Moduł to element programu adresowany do specyficznej grupy odbiorców wydzielonej ze względu na określone zaburzenie.

  3.3.2.2.2.Opis etapu zawiera informacje o odpowiednich celach i zadaniach etapu, świadczeniach realizowanych na poszczególnych etapach, czasie trwania etapu, godzinach i dniach udzielania poszczególnych świadczeń oraz sposobu ich przeprowadzania oraz zasadach kwalifikacji pacjentów do odpowiednich etapów.

  3.3.2.2.3. Program ma formę pisemną i jest tworzony przez dyrektora Zakładu przy pomocy zastępcy ds. lecznictwa. Może być na bieżąco modyfikowany, z uwzględnieniem zapisów wynikających z umowy z płatnikiem oraz opinii odpowiednich organów opiniodawczo-doradczych działających w Zakładzie.

  3.3.2.3. Program powinien określać zadania i organizację komórki, a w szczególności:

  a)      Wielkość i strukturę zasobów Zakładu, ze szczególnym uwzględnieniem warunków lokalowych, kadrowych i sprzętowych, zapewniających wykonanie świadczeń objętych umową.

  b)      Założenia, cele i zadania programu.

  c)      Rodzaj, zakres, warunki i zasady realizowanych zadań.

  d)     Rodzaje świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Zakład.

  e)      Dostępność do określonych usług Zakładu, wyrażoną godzinami pracy Zakładu oraz grupą docelową odbiorców programu.

   

  3.3.2.4. Leczenie ambulatoryjne w Zakładzie zawiera porady wynikające z obowiązującego w tej dziedzinie prawa (koszyk świadczeń gwarantowanych, sformułowany na podstawie art.31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych[32]), natomiast do ich kodowania używa się odpowiedniej klasyfikacji procedur medycznych.

   

   

  3.4. Organizacja i zadania komórki organizacyjnej:  Oddział Dzienny Leczenia 

         Uzależnień

  3.4.1. Zarządzanie działalnością ODLU

  3.4.1.1. Działalnością ODLU kieruje dyrektor Zakładu przy pomocy zastępcy ds. lecznictwa.

  3.4.1.2. Dyrektor Zakładu może powołać kierownika Oddziału Dziennego Leczenia Uzależnień, jeśli uzna to za niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań komórki. Stanowisko to podlega dyrektorowi Zakładu.

  3.4.1.3. Nadrzędnym celem ODLU jest realizacja świadczeń w trybie oddziału dziennego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.

  3.4.1.4. Dostępność do usług ODLU

  3.4.1.4.1. Komórka wymieniona w pkt. 3.4 czynna jest w dniach i godzinach określonych umową z płatnikiem na świadczenie usług.

  3.4.1.4.2. Do leczenia w trybie dziennym wymagane jest skierowanie od lekarza Zakładu realizującego usługi ambulatoryjne lub innego lekarza.

  3.4.1.5. Organizacja leczenia w trybie dziennym

  3.4.1.5.1. Leczenie w trybie dziennym jest leczeniem wykonywanym na rzecz pacjenta przyjętego do Zakładu. Opieka taka jest oferowana pacjentom, którzy w nocy przebywają we własnych domach.

  3.4.1.5.2. W stosunku do leczenia w trybie dziennym mają zastosowanie przepisy dotyczące leczenia szpitalnego.

  3.4.5.1.3. Zasady przebywania na oddziale dziennym reguluje regulamin porządkowy oddziału dziennego, zwany dalej regulaminem oddziału dziennego. Zawiera on ponadto regulacje dotyczące przyjęć i wypisów pacjentów z oddziału dziennego.

  3.4.5.1.3.1. W zakresie przyjęć i wypisów z oddziału dziennego ma zastosowanie rozp. MZiOS z dnia 23 listopada 1995r. regulujące szczegółowy sposób działania szpitala psychiatrycznego w sprawach przyjmowania oraz wypisywania ze szpitala psychiatrycznego[33] w zakresie adekwatnym do świadczonych w trybie dziennym usług.

  3.4.5.1.4. Regulamin oddziału dziennego ustala dyrektor Zakładu w porozumieniu z zastępcą ds. lecznictwa i odpowiednimi organami opiniodawczo – doradczymi Zakładu. Ma formę pisemną.

  3.4.5.1.5. Liczbę miejsc na oddziale dziennym ustala się na poziomie maksymalnie 12 osób dziennie.

  3.4.2. Zadania ODLU

  3.4.2.1. Zadaniem ODLU jest leczenie pacjentów zgłaszających się do placówki w trybie leczenia dziennego w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

  3.4.2.2. Leczenie w trybie oddziału dziennego w Zakładzie zawiera porady wynikające z obowiązującego w tej dziedzinie prawa (koszyk świadczeń gwarantowanych, sformułowany na podstawie art.31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych[34]), natomiast do ich kodowania używa się odpowiedniej klasyfikacji procedur medycznych.

   

  3.5. Organizacja i zadania komórki organizacyjnej: Poradnia Psychoprofilaktyki

  3.5.1. Zarządzanie działalnością PP

  3.5.1.1. Działalnością PP kieruje dyrektor Zakładu przy pomocy zastępcy ds. lecznictwa.

  3.5.1.2.  Dyrektor zakładu może powołać kierownika PP, jeśli uzna to za niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań komórki. Stanowisko to podlega dyrektorowi Zakładu.

  3.5.1.3. Dostępność do świadczeń profilaktycznych PP: czynna jest w dniach i godzinach określonych umową z płatnikiem na świadczenie usług profilaktycznych. PP realizuje programy profilaktyczne w budynku Zakładu oraz na terenie m. Sosnowca i Województwa Śląskiego.

  3.5.2 Zadania

  3.5.2.1. Zadaniem PP jest realizacja usług z dziedziny profilaktyki i zdrowia publicznego. Obejmuje świadczenia i działania, których zasadniczym celem jest poprawa stanu zdrowia populacji, w odróżnieniu od świadczeń, których celem jest poprawa stanu zdrowia poszczególnych osób.

  3.5.2.2. Usługi te mogą być świadczone w postaci programów, rozumianych zgodnie z definicją zawartą w art.5 pkt 30 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych[35]

  3.5.2.3.  Programy, o których mowa w pkt. 3.5.2.2. pełnią następujące funkcje w zakresie ochrony zdrowia:

  a)     Zapobieganie chorobom niezakaźnym. Obejmuje działania i programy z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, której głównym celem jest zmniejszenie zachorowalności na choroby niezakaźne.

  b)     Oświata i promocja zdrowia.

  c)      Opieka nad matką i dzieckiem, planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne, zdrowie matki i dziecka.

  d)     Medycyna szkolna: obejmuje działania w środowisku nauczania i wychowania w dziedzinie edukacji zdrowotnej, wykonywanie badań przesiewowych.

  3.5.2.4. PP może realizować również inne zadania wynikające z rozp. Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie organizowania i prowadzenia działalności w dziedzinie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym[36]. W tym celu może współpracować z instytucjami wymienionymi w ww. rozporządzeniu.

  3.5.2.4.1. Wymienione powyżej zadania, mogą być realizowane poprzez:

  a)     Badania przesiewowe w zakresie programów profilaktycznych, diagnoza problemów w obszarze zdrowia psychicznego w określonych populacjach.

  b)     Wykłady psychoedukacyjne, warsztaty terapeutyczne, treningi umiejętności, zajęcia readaptacyjne i psychokorekcyjne zarówno na terenie placówki, jak i w miejscach wskazanych przez zleceniodawcę, w tym obozy terapeutyczne.

  c)      Prowadzenie punktu konsultacyjnego w dziedzinie ochrony zdrowia psychicznego, poradnictwa prawnego, socjalnego, pedagogicznego.

  d)     Zajęcia plenerowe, w tym m.in. festyny, pokazy zdrowotne, akcje uliczne itp.

  e)     Opracowywanie i kolportaż materiałów edukacyjnych, wydawnictw.

  f)       Prowadzenie stron internetowych poświęconych promocji zdrowia.

  g)     Wdrażanie systemów oddziaływań prozdrowotnych w zakładach pracy, placówkach, społecznościach lokalnych, określonych populacjach.

   

  3.6. Współdziałanie między komórkami organizacyjnymi i konsultantami

        Zakładu.

  3.6.1. Pracownicy komórek organizacyjnych współpracują między sobą w zakresie konsultacji w swojej dziedzinie, postępowania diagnostycznego, bądź przejęcia pacjenta do leczenia. Konsultacje w Zakładzie odbywają się jako:

  a)     konsultacje wewnętrzne – udzielane przez pracowników komórek poradni Zakładu w zakresie ich kompetencji,

  b)     konsultacje zewnętrzne – udzielane przez specjalistów w ramach zawartych umów cywilno - prawnych na konsultacje.

  3.6.2. Bieżącej informacji o pacjencie konsultantowi udzielają terapeuta prowadzący lub inny terapeuta uczestniczący w procesie terapii pacjenta.

  3.6.3.W złożonych sytuacjach terapeuta prowadzący może zasięgać opinii i konsultować pacjenta z innymi pracownikami działalności podstawowej na zebraniu klinicznym, które odbywa się w terminach ustalonych przez dyrektora Zakładu lub, w sprawach wymagających pilnego rozstrzygnięcia, może zwoływać zebranie konsultacyjne na bieżąco spośród pracowników obecnych w danym czasie w Zakładzie i dysponujących możliwościami czasowymi do udziału w konsultacji.

  3.6.3.1. Każda konsultacja podlega wpisowi do dokumentacji medycznej pacjenta.

  3.6.4. Rejestracja Zakładu współdziała z komórkami Zakładu w zakresie dokumentacji i statystyki medycznej.

  3.6.5. Pracownicy administracji współdziałają z komórkami Zakładu w zakresie zaopatrzenia, obsługi technicznej, spraw pracowniczych, spraw księgowych.

   

  3.7. Organizacja i zadania administracji i obsługi Zakładu.

  3.7.1 Administrację i obsługę Zakładu stanowią:

  a)     Dyrektor i jego zastępca

  b)     Sekcja administracji i obsługi

  3.7.2. Zakładem zarządza dyrektor przy pomocy zastępcy do spraw lecznictwa.

  3.7.2. 1. Zadania, zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dyrektora, jego zastępcy i pracowników sekcji administracji i obsługi znajdują się w ich aktach osobowych.

  3.7.3. Obsługę kancelaryjno - biurową i pomocniczą dyrektora i jego zastępcy realizuje sekcja administracji i obsługi.

  3.7.3.1.Obsługa, o której mowa w pkt. 3.7.3. to w szczególności:

  a)     Przyjmowanie, rejestracja i wysyłanie korespondencji.

  b)     Prowadzenie dokumentacji obowiązującej w sekretariacie.

  c)      Udzielanie informacji.

  d)     Obsługa telefoniczna, komputerowa, faksowa, kserokopiarki i innych urządzeń biurowych.

  e)     Przyjmowanie interesantów oraz kierowanie ich do właściwych działów

        i stanowisk pracy.

  3.7.4. Zakład może zlecać niektóre ze swych zadań podmiotom zewnętrznym w trybie outsourcingu.

  3.7.5. Stanowiska w sekcji administracji i obsługi ustala dyrektor w drodze zarządzenia.

   

  3.8. Zadania z zakresu statystyki, informacji i dokumentacji medycznej

  3.8.1.Zadania:

  a)     Prowadzenie statystyki udzielanych świadczeń oraz informatyczne rozliczanie tych świadczeń z płatnikiem.

  b)     Opracowywanie analiz statystycznych oraz materiałów dla potrzeb Zakładu oraz innych instytucji.

  c)      Organizacja wewnętrznego i zewnętrznego przepływu informacji medycznej.

  d)     Zapewnienie prawidłowego prowadzenia, obiegu, ewidencjonowania oraz archiwizowania dokumentacji medycznej,

  3.8.2. Zadania wykonywane są przez:

  a)     Dyrektora Zakładu i jego zastępcę.

  b)     Sekcje administracji i obsługi.

  c)      Pracowników działalności podstawowej, których zakres czynności został rozszerzony o niektóre z wymienionych w tym punkcie zadania.

  d)     Podmioty zewnętrzne, realizujące zadania w trybie outsourcingu.

   

  3.9. Zadania finansowo - księgowe.

  3.9.1 Zadania:

  a)     Prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej Zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.

  b)     Prowadzenie analiz kosztów i wydatków i planowanie kosztów i wydatków Zakładu.

  c)      Opracowywanie planów rzeczowo - finansowych.

  d)     Kontrola zarządcza.

  e)     Czynności związane z wynagradzaniem pracowników.

  f)       Sporządzanie dokumentacji płacowej pracowników, rozliczanie składek i zasiłków ZUS.

  g)     Sporządzanie deklaracji płacowych do Urzędu Skarbowego.

  h)     Sporządzanie obowiązujących sprawozdań w zakresie zatrudnienia i funduszu płac.

  i)        Sporządzanie sprawozdań finansowych.

  j)        Przygotowywanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych pod względem formalnym oraz udział w innych czynnościach związanych z realizacją zamówienia.

  3.9.2. Zadania realizuje sekcja administracji i obsługi w oparciu o zakres czynności przypisany stanowisku, który  służbowo podlega dyrektorowi Zakładu, lub realizowane są w trybie outsourcingu.

   

  3.10. Zadania z zakresu administracji, spraw pracowniczych i gospodarczych.

  3.10.1.Zadania:

  a)     Zapewnienie obsługi w zakresie polityki personalnej Zakładu i szkoleń pracowników zgodnie z zobowiązującymi przepisami.

  b)     Całokształt działań związanych z prowadzeniem spraw osobowych i socjalnych pracowników Zakładu.

  c)      Przeprowadzanie konkursów na kierownicze stanowiska w Zakładzie.

  d)     Przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych.

  e)     Opracowywanie projektów regulaminów: pracy, wynagradzania, świadczeń socjalnych.

  f)       Współpraca z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Zakładzie oraz Powiatowym Urzędem Pracy.

  g)     Prowadzenie spraw związanych z odbywanymi w Zakładzie praktykami i stażami podyplomowymi.

  h)     Zapewnienie zaopatrzenia zakładu w materiały medyczne, artykuły gospodarcze i techniczne oraz druki i czasopisma.

  i)        Zapewnienie prawidłowego działania urządzeń telekomunikacyjnych i monitorowanie ich eksploatacji.

  j)        Zapewnienie usług gastronomicznych, pralniczych, komunalnych, i czystościowych oraz utylizacji odpadów komunalnych i medycznych.

  k)      Prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem sanitarno-epidemiologicznym Zakładu.

  l)        Zapewnienie prawidłowej eksploatacji nieruchomości, jej wyposażenia oraz urządzeń infrastruktury technicznej.

  m)   Zapewnienie prawidłowej gospodarki paliwowo-energetycznej.

  n)     Zapewnienie bieżącego serwisu technicznego i eksploatacyjnego Zakładu.

  • o)     Prowadzenie spraw związanych z informacją publiczną, ochroną danych osobowych i biuletynem informacji publicznej.

  p)     Kontrola i analiza warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp i p/poż w Zakładzie oraz bieżące informowanie dyrektora zakładu o zagrożeniach. Współpraca z komisją BHP w tym zakresie.

  q)     Udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu, zarządzeń, regulaminów i instrukcji wraz z propozycjami przedsięwzięć zapewniających poprawę stanu bhp i p/poż w Zakładzie.

  r)       Nadzór nad badaniami profilaktycznymi oraz szkoleniami pracowników w zakresie bhp i p/poż.

  s)      Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami dotyczącymi bhp, p/poż. oraz obronności i obrony cywilnej.

  t)        Współpraca wewnątrz zakładu z właściwymi osobami i komórkami organizacyjnymi oraz na zewnątrz zakładu z osobami, instytucjami, laboratoriami, itp. w celu realizacji działań w zakresie bhp, p/poż. oraz obronności i obrony cywilnej.

  u)     Zapewnienie sprawności sprzętu i urządzeń p/poż., właściwego oznakowania p/poż.

  v)      Kontrola zabezpieczenia p/poż. Zakładu, ochrony mienia oraz rezerw specjalistycznych.

  w)    Nadzorowanie zadań, które zostały zlecone podmiotom zewnętrznym przez Zakład.

  x)      Obsługa administracyjno - biurowa posiedzeń Rady Społecznej

   

  3.10.2. Zadania realizuje sekcja administracji i obsługi w oparciu o zakresy czynności przypisane stanowiskom, które służbowo podlegają dyrektorowi Zakładu, lub realizowane są w trybie outsourcingu.

   

   

   

  3.11. Zadania z obszaru  informatyki

  3.11.1. Zadania

  a)     Opracowywanie projektów, wdrażanie, modyfikowanie i użytkowanie systemów informatycznych w Zakładzie.

  b)     Prowadzenie bieżącej obsługi sieci i sprzętu komputerowego.

  c)      Prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi sieci i sprzętu komputerowego.

  d)     Administrowanie danymi znajdującymi się w systemie informatycznym Zakładu.

  3.11.2. Zadania realizuje sekcja administracji i obsługi w oparciu o zakresy czynności przypisane stanowiskom, które służbowo podlegają dyrektorowi Zakładu, lub realizowane są w trybie outsourcingu.

   

  3.12. Konsultacje prawne

  3.12.1 Zadania :

  a)     Przygotowanie opinii w zakresie spraw skomplikowanych pod względem prawnym, związanych z postępowaniem przed sądami i innymi organami orzekającymi.

  b)     Przygotowywanie dokumentacji prawnej oraz występowanie w charakterze pełnomocnika Zakładu w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi.

  c)      Analiza i opiniowanie prawnej strony projektów zawieranych umów i tworzonych dokumentów wewnętrznych Zakładu.

  3.12.2 Zadania realizuje sekcja administracji i obsługi w oparciu o zakresy czynności przypisane stanowiskom, które służbowo podlegają dyrektorowi Zakładu, lub realizowane są w trybie outsourcingu.

   

  IV. Organy opiniodawczo - doradcze i pomocnicze działające w Zakładzie.

  4.1. Pracownicy, w ramach zakresu czynności są zobowiązani do uczestniczenia w pracach zespołów, powołanych przez dyrektora Zakładu w celu usprawniania pracy w Zakładzie lub w celu realizacji zadań wynikających z odpowiednich przepisów.

  4.1.1. Zasady naboru osób do zespołów, rodzaj zespołów, ich zadania oraz sposób pracy ustala odpowiednie zarządzenie dyrektora Zakładu.

   

  V. Warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej

  5.1. W celu zapewnienia prawidłowego procesu diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania leczniczego, Zakład może zawierać umowy z innymi jednostkami służby zdrowia na wykonywanie specjalistycznych badań i konsultacji medycznych, których nie zapewnia we własnym zakresie.

  5.2. W razie niemożności zapewnienia pacjentowi diagnozowania i leczenia w warunkach Zakładu podejmuje się niezbędne działania w celu zapewnienia leczenia pacjenta w odpowiednich ambulatoryjnych i stacjonarnych placówkach ogólnych i specjalistycznych.

  5.3. Na podstawie art. 5 rozp. MZ z dnia 31 grudnia 1999r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu[37] Zakład współpracuje z wojewódzkim ośrodkiem terapii uzależnienia od alkoholu.

  5.4. Zakład współpracuje ponadto z placówkami podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie wdrażania procedur wczesnej interwencji wobec osób uzależnionych i używających alkoholu i innych środków psychoaktywnych w sposób szkodliwy, stosowania procedur przesiewowych służących wczesnemu wykrywaniu uzależnień, udzielania pomocy psychologicznej rodzinom osób uzależnionych.

   

  VI. Prawa i obowiązki pacjenta zakładu.

  Prawa pacjenta wynikają z ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta[38]

  6.1. Pacjent ma prawo wglądu do swojej dokumentacji medycznej prowadzonej w Zakładzie. Na jego wniosek, bądź na wniosek osoby upoważnionej przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, dokumentacja powinna być przekazana w postaci wyciągu, odpisu lub kopii, sporządzanych na koszt osoby występującej o nią.

  6.1.1. Opłatę za udostępnienie dokumentacji określa, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,  dyrektor zakładu w cenniku Zakładu.

  6.1.2. Wskazanie przez pacjenta osoby upoważnionej, o której mowa w pkt. 6.1., odbywa się poprzez spisanie stosownego oświadczenia przez pacjenta, które powinno znajdować się w dokumentacji medycznej w placówce.

  6.2. Pacjent ma prawo do uzyskania zaświadczenia o otrzymanej poradzie lub leczeniu. W zakresie wydawania zaświadczeń stosuje się zapisy ustawy – dział VII – wydawanie zaświadczeń, kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r.[39]

  6.3. Pacjent ma prawo do złożenia skargi lub wniosku – zgodnie z procedurą opisaną w odpowiednim zarządzeniu wydanym przez dyrektora Zakładu, o sposobie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, które uwzględnia zapisy ustawy – dział VIII – skargi i wnioski,  kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r.[40]

  6.3.1.Jeśli pacjent uzna, że jego prawa zostały naruszone, może złożyć skargę:

  a)     do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczeń

  b)     do dyrektora Zakładu

  c)      do dyrektora wojewódzkiego oddziału NFZ (jeśli świadczenie odbywało się w ramach umowy z NFZ)

  d)     do Prezydenta Miasta jako reprezentanta organu założycielskiego

  e)     do Rady Społecznej Zakładu

  f)       do Okręgowej Izby Lekarskiej, o ile skarga dotyczy czynności zawodowej lekarza

  g)     do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, o ile skarga dotyczy czynności zawodowej pielęgniarki

  h)     do stowarzyszenia zawodowego, do którego należy pracownik Zakładu, o ile skarga dotyczy czynności zawodowych psychologa, psychoterapeuty, specjalisty terapii uzależnień, instruktora terapii uzależnień czy pracownika na innym stanowisku, realizującego świadczenie lub usługę

  i)        do Rzecznika Praw Pacjenta.

  6.3.2.Informacja adresowa dotycząca składania skarg i wniosków znajduje się w każdej komórce organizacyjnej Zakładu oraz zamieszczona jest w witrynie internetowej Zakładu lub może zostać udostępniona przez personel Zakładu.

  6.3.3. W imieniu dyrektora Zakładu skargi przyjmuje zastępca dyrektora ds. lecznictwa lub inna upoważniona przez dyrektora osoba.

  6.4. Prawa i obowiązki pacjenta spisane są w formie dokumentów:

  a)     Regulamin oddziału dziennego

  b)     Zasady udziału w terapii ambulatoryjnej

  c)      Kontrakt na leczenie

  d)     Innych dokumentów informacyjnych wywieszonych w Zakładzie, sporządzonych zgodnie z zapisami Regulaminu.

  6.5. Informacji na temat praw i obowiązków udziela terapeuta prowadzący lub inny terapeuta uczestniczący w procesie udzielania świadczeń.

  6.6. Informacje na temat praw i obowiązków są zawsze dostępne dla pacjenta i jego rodziny, poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej i/ lub wręczenie pacjentowi odpowiednich materiałów.

  6.6.1. Rozdział 2, rozdział 3, rozdział 4, rozdział 5, rozdział 6, rozdział 7, rozdział 8, rozdział 9, rozdział 10, rozdział 11 ustawy cytowanej w rozdziale VI niniejszego regulaminu porządkowego, są umieszczone w formie druku, w widocznym miejscu w Zakładzie, umożliwiającym zapoznanie się z tymi przepisami.

  6.7.Warunkiem udzielania świadczeń zdrowotnych jest świadoma zgoda pacjenta (za wyjątkiem sytuacji opisanych w regulaminie w pkt. 2.3.4.

  6.7.1.W przypadku konieczności udzielenia świadczenia ratującego życie u pacjenta nieprzytomnego, okoliczności braku uzyskania świadomej zgody opisuje się w dokumentacji medycznej pacjenta.

  6.8.Korzystając ze świadczeń zdrowotnych Zakładu pacjent ma prawo do:

  a)  Życzliwego traktowania i poszanowania godności osobistej.

  b) Poszanowania prywatności i zapewnienia intymności zwłaszcza poprzez           wykonywanie badań i zabiegów w miejscu osłoniętym lub w osobnym            pomieszczeniu, w obecności tylko niezbędnego personelu medycznego.       W trakcie udzielania świadczeń, za zgodą lekarza lub innej osoby przyjmującej         pacjenta, może być obecna osoba opiekująca się pacjentem.

  c) Zachowania tajemnicy o swoim stanie zdrowia, jeśli pacjent wyraża takie             życzenie, nawet w stosunku do swoich najbliższych oraz wskazania osoby,           która może być poinformowana.

  d) Informacji o planowanych badaniach, zabiegach, ich przebiegu, ryzyku, korzyściach. Jeżeli istnieje możliwość zastosowania różnych metod diagnostyczno - leczniczych, pacjent ma prawo współuczestnictwa w   dokonywaniu wyboru.

  e) Wyrażania zgody albo odmowy na udzielanie mu określonych świadczeń           zdrowotnych, po uzyskaniu odpowiedniej informacji.

  f) Informacji na temat pomieszczeń oraz urządzeń, z których pacjent może  korzystać (WC, pomieszczenie socjalne, czajnik, lodówka, itp) oraz ich   usytuowania.

  g) W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia, powodującego zagrożenie życia,        Zakład ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić wskazane przez pacjenta           osoby.

  h) Pacjentowi nieletniemu przysługują te same prawa, co pacjentowi dorosłemu,    z tą jednak różnicą, że informacja o stanie zdrowia jest przekazywana        rodzicom lub opiekunom. Oni również decydują o zgodzie lub odmowie zgody      na proponowane zabiegi i badania. W przypadku, gdy nieletni pacjent ukończył 16 rok życia, ma prawo do współuczestniczenia w podejmowaniu       decyzji.

  i)  Na czas sprawowania opieki dziennej zakład zapewnia nieodpłatnie miejsce      do spożywania posiłków i możliwość korzystania z urządzeń sanitarnych.

  6.9.Pacjent Zakładu jest zobowiązany do:

  a)     Przestrzegania zapisów wynikających z kontraktu na leczenie i odpowiednio: regulaminu oddziału dziennego lub zasad udziału w terapii.

  b)     Przestrzegania zaleceń terapeutycznych, higienicznych, dietetycznych i porządkowych wydawanych przez personel Zakładu.

  c)      Korzystania z urządzeń i powierzonego sprzętu zgodnie z ich przeznaczeniem

  d)     Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

  e)     Przestrzegania bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz palenia tytoniu na terenie Zakładu.

  f)       Przestrzegania zakazu używania telefonu komórkowego lub sprzętu audio-video podczas zajęć terapeutycznych.

  g)     Przestrzegania powszechnie obowiązujących zasad współżycia społecznego.

  h)     Opuszczenia placówki na żądanie personelu Zakładu.

  6.9.1. Punkty b, c, d, e, f, g, h mają zastosowanie również do osób, które nie są pacjentami Zakładu, lecz przebywają na jego terenie.

   

  VII. Obowiązki Zakładu w przypadku zgonu pacjenta

  7.1. Obowiązki w razie zgonu pacjenta na terenie Zakładu polegają na:

  a)     Wystawieniu karty zgonu przez lekarza Zakładu, a w przypadku braku lekarza Zakładu przez lekarza, który stwierdził zgon.

  b)     Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo kartę zgonu wystawia lekarz, który na zlecenie sądu lub prokuratury dokonał oględzin lub sekcji zwłok.

  c)      Poinformowaniu rodziny zmarłego o jego zgonie przez dyrektora lub lekarza Zakładu.

  d)     Kartę zgonu pacjenta, który zmarł w trakcie leczenia w Zakładzie wydaje się jego najbliższej rodzinie.

  e)     Dokumentacja pacjenta po jego śmierci może być wydana przez Zakład najbliższej rodzinie tylko wówczas, gdy pacjent podpisał stosowne oświadczenie upoważniające bliską osobę do udostępnienia jej dokumentacji po jego śmierci a oświadczenie to znajduje się w dokumentacji pacjenta. Wydanie dokumentacji wskazanej w oświadczeniu osobie, może odbyć się w formie wglądu w dokumentację na terenie placówki, wydania jej odpisu lub kopii.

   

   

  VIII. Postanowienia końcowe

  8.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, statutu Zakładu, regulamin pracy oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

  8.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw pacjenta określonych i wynikających z przepisów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz przepisów odrębnych.

  8.3. Niniejszy Regulamin jest ustalony przez dyrektora Zakładu i zatwierdzony przez Radę Społeczną Zakładu.

  8.4. Załączniki wymienione w tekście stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

  8.5. Kopię Regulaminu otrzymują kierownicy komórek  organizacyjnych Zakładu.

  8.6. Pracownicy Zakładu mają obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu.

  8.7. Treść Regulaminu zamieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych Zakładu oraz udostępniana jest do wglądu w Zakładzie.

  8.8. Wszelkie zmiany postanowień niniejszego Regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej oraz trybu przewidzianego dla jego ustanowienia.

  8.9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2010r.

   

   

   

   

  ........................................................

                                                                                                 Dyrektor Zakładu

   

     [1] Dz.U. z 2007 nr 14 poz.89, z późn. zmianami

  [2] Dz.U. z  2001 nr 112 poz.118 z późn. zmianami

  [3] Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991r,,  ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, rozporządzenie wydane na podstawie art. 31d tej ustawy; ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, rozporządzenie wydane na podstawie art. 22 ust pkt 1 i 2 tej ustawy; ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r o ochronie zdrowia psychicznego, art.5 tej ustawy oraz rozp. Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996r. w sprawie organizowania i prowadzenia działalności w dziedzinie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym; ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, art.25

  i  art. 26 tej ustawy.

  [4] Dz.U z 1999 nr 3 poz . 44

  [5] Art. 21 ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, art.26 ust.5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.  o przeciwdziałaniu narkomanii

  [6] Dz.U. z 1999, nr 3 poz. 44 z późn. zmianami

  [7] Dz.U. z 1999, nr 30, poz. 300 z późn. zmianami

  [8] Dz. U. z 2000 nr 44, poz. 520 z późn. zmianami

  [9] Dz.U. z 1998 nr 21 poz. 94 z późn. zmianami

  [10] Dz.U.z 2007 nr 14 poz.89, z późn. zmianami

  [11] Dz.U. z 2003 nr 96 poz.873 z późn. zmianami

  [12] Dz.U. z 2004 nr 210 poz. 2135

  [13] DZ.U.z 1982 r. nr 35 poz.230 z późn. zmianami

  [14] Dz.U. z 2005 nr 179, poz.1485 z późn. zmianami

  [15] Dz.U. z 1997 nr 88 poz.553 z późn. zmianami

  [16] (Dz.U. 2006 nr 191 poz.1410 z późn. zmianami)

  [17] art.20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz. U. 2008 nr 164,

      poz. 1027 z późn. zmianami

  [18] Dz.U. 2006 nr 247 poz,1819 z późn. zmianami

  [19] Dz.U.1994 nr 111 poz. 535 z późn. zmianami

  [20] Dz.U. 1997 nr 133, poz. 883 z późn. zmianami

  [21] ustawy o zawodach mających zastosowanie w służbie zdrowia

  [22] Dz.U.

    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-01-03
    opracował Administrator BIP dnia 2011-01-03
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra